Aktuelle saker

For tiden jobber Lierskogen Vel og Samfunnslag blant annet med disse stedsutviklingssakene:

PLANSTRATEGI
Lier kommunes nye planstrategi, som legger premissene for den videre utviklingen av Lier kommune, ble behandlet i Formannskapet 21.mars 2024. Planstrategien åpner for betydelig næringsvirksomhet på Lierskogen, fra Tranby-krysset til Asker-grensa. Rundt 70% av nye, realiserbare næringsområder i kommunen er tenkt plassert på Lierskogen! Høringsfrist: 3. mai 2024.

Lierskogen Vel og Samfunnslags har sendt inn høringssvar.

UNDERSKRIFTSKAMPANJE

1225 personer har så langt skrevet under for økt trafikksikkerhet og bedre planlegging på Lierskogen. Underskriftene er overlevert til ordfører Kjetil Kivle, men det er fortsatt mulig å signere digitalt her: Lier kommune må ta ansvar for utviklingen av Lierskogen!

REFERAT FRA FOLKEMØTE
Folkemøte om pågående planprosesser på Lierskogen ble avholdt 7. november 2023. Referatet er tilgjengelig her.

SAGVOLLSKOGEN
Dpend ønsker å utvikle Sagvollskogen som et industriområde, med hovedvekt på lager og logistikkbygg, verksted og produksjonslokaler. Lier kommune sendte saken ut på forhåndshøring med frist 6. februar 2024.

Dokumenter til høringen:
Forhåndshøring fra Lier kommune
1 Søknad om prinsippavklaring Sagvollskogen
2 Landskapsplan
3 Landskapsplan, utsnitt av bekk
4 Landskapssnitt
5 Arkeologisk rapport, Viken fylkeskommune
6 Trafikkanalyse, Norconsult på oppdrag av Dpend
7 Fagrapport naturmangfold, Norconsult på oppdrag av Dpend

Innkommende høringssvar, 6. februar 2024:
Lierskogen Vel og Samfunnslag
Statsforvalteren
Glitre Nett
Buskerud fylkeskommune
Tom Bjerke

Brev fra Lierskogen Vel og Samfunnslag i saken:
Til Lier kommune, 5. januar 2024: Vdr forespørsel om prinsippavklaring.
Til ordfører Kjetil Kivle, 14. januar 2024: Spørsmål til Lier kommune v/ordfører om praksis med prinsippavklaring i konflikt med politisk vedtak – Sagvollskogen på Lierskogen
Svar fra Lierkommune, 19. januar 2024: Vedrørende spørsmål til Lier kommune ifm. Sagvollskogen


Illustrasjoner, som denne situasjonsplanen, og annet sentralt materiale ble ikke vist på folkemøtet 7. november, på tross av at dokumentene ble sendt til Lier kommune kort tid etter. Området ble presentert som 221 mål på folkemøtet, men har tre uker senere har økt med 20% til 264 mål. Byggenes høyde foreslås å være 17 meter.

TRAFIKK
Lierskogen Vel og Samfunnslag har jobbet med trafikksikkerhet i en årrekke. Det ble nylig satt opp autovern langs Drammensveien (Fv. 1436), noe velet mener forverrer trafikksikkerheten til myke trafikanter. Det blir også foreslått å fjerne de flotte steinstøttene til Heia bro, en steinbro fra 1906. Følgende brev ble derfor sendt til Viken fylkeskommune 17. desember 2023:

Vedrørende oppsetting av autovern langs Fv. 1436 Drammensveien på Lierskogen, samt TS-inspeksjon datert oktober 2023.

Trafikksikkerhetsinspeksjonen til Viken fylkeskommune kan leses her: TS-inspeksjon


Drammensveien ved Heiakrysset, desember 2023.
 

HØRINGSUTTALELSE
Vi har sendt et brev innen fristen 21.12.2023 ifm Detaljregulering for Lyfjellveien. Høringsuttalelsen fokuser på å løse trafikkproblemene og å øke trafikksikkerheten.