Politikerne svarer før valget

Er du opptatt av fremtidens Lierskogen? Nå kan du lese hva politikerne mener.

Lierskogen Vel og Samfunnslag har fått en del spørsmål fra innbyggere om to store utviklingsprosjekter på Lierskogen: Sagvollskogen/Kjenner Øst (ca 221 mål) og Sivilforsvarstomta (ca 67 mål). Kan man påvirke utviklingen gjennom stemmeseddelen sin ved kommunevalget?

I etterkant av årets kommunevalg er det forventet at kommunedelplanen skal rullere og nye prosjekter settes i gang. Vi vet at det er et sterkt ønske fra kommunen med mer næringsareal. Bare tenk på alle næringstomtene som forsvinner i forbindelse med utbyggingen av Fjordbyen.

Hvordan forholder de ulike partiene seg til dette?
Hvor store næringsområder vil partiene ha på Lierskogen?
Vil partiene ha næring eller bolig på Sivilforsvarstomta?

Representanter fra de ulike partiene delte først sine synspunkter i Lierskogen Vel og Samfunnslags Facebook-side, og svarene er derfor publisert i samme rekkefølge her.


Bård Strand, Arbeiderpartiet
Den utfordringen tar jeg gjerne for Lierskauen og Lier AP!

-  Vi var i mot at Sagvollskogen (Kjenner Øst) i forrige runde ble lagt inn i kommuneplanen som Næringsområde. Da var det Lier Venstre og KrF som av en eller annen grunn vippet flertallet fra LNF til Næringsformål, sammen med Høyre og FrP.

-  Det er knapt mulig å tenke seg en verre plassering av et Næringsområde på Lierskauen, lengst mulig vekk fra de to tilkomstmulighetene til/fra E18, med høyest mulig trafikkbelastning på veinettet.

-  Det ble imidlertid forutsatt en kommunedelplan for veisystemet på Lierskogen, før den tomta kan ferdigreguleres og bygges ut.

-  Nå skal nok kommuneplanen rulleres i kommunestyreperioden etter valget i september. Lier AP ønsker å gjennomarbeide den nye kommuneplanen slik at behovet for en ytterligere kommunedelplan Lierskogen bortfaller, og igjen kjempe mot at den eiendommen skal benyttes til Næringsformål som vil belaste veinettet.

-  Når det gjelder Sivilforsvarstomta mener vi det er mulig å tenke seg næringsutvikling, ettersom området veimessig kan knyttes direkte til E-18. Men området ovenfor strandområdet til Ulvenvannet kan gjerne benyttes til boligområde, gitt at veisystemet ivaretar hensyn til myke trafikanter.

-  Valget nå i september blir derfor avgjørende for hvordan Lierskauen skal utvikles videre, og det blir spennende for alle oss som bor her! Lier AP er et trygt valg for alle som vil ha et videre fokus på å opprettholde gode bomiljøer med trygge skoleveier.


Runar Gravdal, Miljøpartiet de grønne

Håper jeg og kan bidra i neste periode og får unnskylde meg med at jeg ikke har sittet i kommunestyret i siste periode. Det ser ut til at det i siste periode hverken er laget ny kommuneplan eller kommunedelplan for trafikk som jeg skal komme tilbake til. Så det eneste som er skjedd i perioden er at utbyggerne har posisjonert seg og at politikerne har glemt hvordan sist kommuneplan landet.

Jeg er sikker på at Miljøpartiet vil være enda tydeligere på at kompromisset som ble inngått ved sist kommuneplan står fast. Det er at ingen ytterligere trafikkbelastning skal påføres vegnettet på Lierskogen før dette er utviklet til å tåle trafikkvekst. Men dette er et kompromiss hvor mitt primærstandpunkt er at innbyggerne på Lierskogen ikke har behov for å utvikle nye næringsområder og større boligområder!

Når jeg har deltatt i dette i de 3 foregående perioder har det vært med betydelig motstand fra både Høyre og Arbeiderpartiet som har ønsket seg næringsområder på Gjellebæk og for så vidt andre steder som etter hvert har i hvert fall lagt betydelig press på vannkvaliteten i Damtjern, fremkommelighet og trafikksikkerhet på Lierskogen.

Trafikkbildet på Lierskogen har også utviklet seg med nye tjenester på Gjellebæk som har tiltrukket seg økt tungtrafikk (Utengen, Tungbilvask og Bensinstasjon) For fenomenet motorveikryss har vi løsninger i øst og vest som gjør at trafikken fra Oslo kjører gjennom Lierskogen mot Næringsarealene og trafikken fra Drammen gjør det samme. Ingen av disse kryssene kan ta av for returtrafikk. Og dette medfører at all gjennomgående trafikk som har et ærend på Lierskogen kjører igjennom på et alt for spinkelt vegnett. Dette var forstått av alle partier i 2019 og jeg håper det fortsatt ligger til grunn for behandling av Sagvollskogen og sivilforsvarstomta.

Men som sagt dette er bare del av et kompromiss som krever at både Statens Vegvesen løser motorveikryssene i begge retninger og at fylket styrker kapasiteten på vegkryss med rundkjøringer. Dette tror jeg er svært høythengende frukt slik at utbyggernes eneste håp er at Liers politikere øver vold på Lierskogens befolkning med økt trafikk, støy, ufremkommelighet og risiko for skoleveier ved hjelp av sjarmerende konsulentrapporter som er i strid med Lierskauingens opplevelser.

Det er også godt å se at Arbeiderpartiet tilsynelatende vil bidra i samme retning.

I hvert fal vil MDG og jeg kjempe med nebb og klør for at vi kan få tilbake troen på at Lierskogen kan være et sted for det gode liv i stedet for ensidig satsning på næringsliv og trafikk. Håper velgere på Lierskogen ser ‘skrifta på veggen’


Arne Flatebø, Senterpartiet

Lier SP var, og er fortsatt, imot næringsutbygging i Sagvollskogen/Kjenner Øst. Vi er også imot boligbygging på dette arealet. Bakgrunnen for det er, som flere alt har påpekt - trafikksituasjonen på Drammensveien.

Noen ønsker fullverdig kryss på Heiatoppen, og mener det vil løse trafikkproblemene. Det vil det delvis kunne gjøre, men det vil samtidig utløse et enda større press på arealene på Lierskogen. Dersom dette blir en realitet tror Lier SP at det blir en alt for stor utbygging, både av næring og boliger. Derfor ønsker vi heller ikke full kryssløsning på Heiatoppen.

Det bør ikke skje større utbygging i dette området av kommunen, hverken næring eller boliger, før sykkel og gangvei mot Asker er bygd, rundkjøring ved Kiwi og ved Østre Kjennervei. Når dette er på plass kan en igjen åpne opp for mindre boligbygging, i takt med det skolen gir kapasitet til.

Espen Lahnstein, Senterpartiet legger til:

Lier SP stemte mot at "Kjenner Øst" (det som går under navnet "Sagvollskogen" ) skulle gå fra LNF og over til næring under behandlingen av kommuneplanensarealdel i kommunestyre 18.6.2019. Se utdrag fra kommunestyrets protokoll:

Votering:
Punkt 1. Formannskapets innstilling (tas inn):

1 Kjenner øst ble vedtatt med 28 stemmer (17H, 5FRP, 3KRF, 3V) mot 21 stemmer (14AP, 2MDG, 3SP, 1SV, 1U)

Lier SP er og imot å omregulere av den såkalte "Spider-Man skogen" til næring. Dette vil og generere mer trafikk i på hele Lierskogen. Legg merke til partiene som stemmer for mer næring på Lierskogen. I kommende kommunestyreperiode, vil kommunestyret trolig revidere kommuneplanens arealdel og under denne behandlingen vil Lier SP stå på tidligere standpunkt og gå for å omregulere Sagvollskogen tilbake til LNF.


Tone Christine C. Skustad, Kristelig folkeparti

Dette har jeg ikke diskutert innad i KrF, men vi ser at det i årene som kommer vil være et stort press på tomter til både næringsformål og boligformål. Samtidig så ønsker vi IKKE å bygge ned dyrka mark, det er vi veldig klare på.

Siden Kjenner Øst/Sagvollskogen allerede er regulert til næring, burde det være nærliggende å tenke en restriktiv utbygging av sivilforsvarstomta i første rekke til boligformål (Med restriktiv mener jeg styrt i både tidsperspektiv og omfang).


Espen Sagvolden, Høyre
Jeg tror ingen i det politiske Lier ønsker å rasere Lierskogen, verken i vårt parti eller i andre.

1. Lier Høyre har ikke noe programfestet standpunkt om utbygging på Lierskogen, utover at man ønsker en balanse mellom antallet arbeidsplasser og innbyggere i Lier.

2. Personlig mener jeg at Sivilforsvarstomta er best egnet for boligformål, pga. av utsikten over Ulvenvannet.

3. Lier Høyre vil ikke tillate noen utbygging uten at trafikale forhold er løst og miljøhensyn er ivaretatt.

            Forøvrig vil jeg bemerke at personlig mener jeg at punkt 1 ikke bør være absolutt, all den tid Oslo har flere arbeidsplasser enn arbeidstakere, som betyr at resten av de ansatte nødvendigvis må komme fra Bærum, Asker, Lier, Drammen, eller tilsvarende på den andre siden av Oslo. Dvs. så lenge dette ikke er Oslo-arbeidsplasser som flyttes ut til Lier, hjelper det ikke på jobbpendlingen å opprette nye arbeidsplasser i Lier.

            En liten ekstra bemerkning. Sagvolden gård gikk konkurs på 1930-tallet og gikk ut av familiens eie. Verken jeg eller mine slektninger har noe med Sagvollskogen å gjøre, så vidt jeg vet.


Tove Hofstad, Venstre

Her er Venstres innspill til utvikling på de to tomtene:

Lier kommune har et stort antall logistikk-/lagerbedrifter plassert langs E18 på Gjellebekk som skaper mye lastebiltransport internt i Lier. Mange som bor på Lierskogen og Tranby (og andre steder i Lier forsåvidt) pendler innover mot stor-Oslo. Trafikksituasjonen på Lierskogen er uholdbar og Venstre har tatt med oss innspillet fra Lierskogen Vel og Samfunnslag om en områdeplan for trafikksikkerhet inn i vårt valgprogram for 2023-2027. Gang-/sykkelvei mot Asker grense har stått på vår prioriteringsliste i fylket i flere perioder. Dessverre har ikke dette prosjektet blitt finansiert av de som har politisk flertall i fylkeskommunen i denne perioden, til tross for at reguleringsplanen er klar fra Liers side.

Venstres ønske om utvikling av Sagvollskogen (som er regulert til næring) er å få kompetansearbeidsplasser dit. Vi tror at flere vil ønske å jobbe og bo i samme område i framtida og ikke bruke tid til å pendle. Lier har stort underskudd av slike næringsarealer. Det vil kreve et bedre kollektivtilbud og trygge forhold for myke trafikanter.

Når det kommer til Sivilforsvarstomta, så har vi ikke programfestet dette, men i et møte i går kveld, ble vi enige om å være negative til boligutvikling, men forsiktig positive til kompetansearbeidplasser. Dette området må Lierskogens befolkning få lov til å mene noe om før beslutningen tas. Vi er negative til boligutvikling, fordi Sivilforsvarstomta ligger i nærheten av våtmarker (sårbar natur) og at en eventuell boligutbygging vil bli bilbasert. Erfaringsmessig har slike områder ofte vært første skritt mot større boligutvikling, noe vi stiller oss svært negative til. Det aller beste ville vært å la området bli tilbakeført til natur og skog i et område med mange boliger og mye vei. Asker kommune har tillatt boligbygging tett opp til Ulvenvannet som fortrenger skog og naturlig vegetasjon. Venstre synes at Lier kommune må ta hensyn til dette.

Dersom vi skal tillate skånsom næringsutvikling med kompetansearbeidsplasser på Sivilforsvarstomta, vil bevaring av naturverdier og tilgang til naturen for befolkningen være et absolutt krav fra vår side. Tilrettelegging for tursti til/ved Ulvenvannet bør være mulig i et område som i stor grad har vært avskåret fra befolkningen den tiden da Sivilforsvaret/Staten eide og drev virksomhet der.


Guttorm Larsen, Rødt

Langs både Drammensveien og Gamle Drammensveien i Lierskogen Sentrum er tomtene regulert for så vel næring som boligformål, og det bygges stadig nye næringslokaler. Trafikkbelastningen her er allerede altfor høy. En næringsutvikling i Sagvollskogen vil gjøre belastningen enda verre. Det er også en verst tenkelig plassering av næringsvirksomhet i forhold til tilkomstmulighetene fra E 18 i begge retninger.

Fullverdig kryss på Heiatoppen, rundkjøringer ved Kiwi og Østre Kjennervei vil kanskje få trafikken unna «smidigere», men det vil ikke bli mindre trafikk av den grunn, snarere tvert i mot. For noen år siden skrev jeg et brev til alle partier som satt i kommunestyret om den fortvilte trafikksituasjonen for barna på Heia Skole, med forslag om konkrete tiltak. Litt senere ble det enstemmig vedtatt at det måtte gjøres noe med skoleveiene i hele Lier. Noe er blitt gjort, og nå er det blitt såkalte hjertesone i Lierskogen sentrum. Hvis dette bare ikke skal bli tomme ord, er det kanskje en tanke for de partier som gikk inn for en sådan massiv næringsutbygging med dertil økende trafikkbelastning, om å tenke seg om en gang til.

Det er flere som pendler inn til Lier enn ut av Lier, et av tegnene som tilsier at det ikke er ny næring som burde være hovedsatsningsområdet i Lier. Det bør ikke skje større utbygging på Lierskogen, området er «mettet». Lierskogen var tidligere ei jordbruksbygd, og jeg beundrer virkelig de som fortsatt driver med åkerbruk og dyrehold her. Er det ikke noe som heter «Grønne Lier»? Skal det gjøres en «edruelig» boligutvikling på sivilforsvarstomta, så forutsetter dette en løsning på infrastrukturen og at det ikke skaper et press på Heia skole. Og da bør det i så fall bygges boliger som også de mindre bemidlede har råd til å kjøpe. Dette er essensielt for en mindre boligutbygging her.

Hovedsatsinga bør isteden bli på menneskene og naturen på Lierskogen. Representanter for kommunen opplyser selv at Ulvenvannet, som Sivilforsvarstomta ligger ved, er så forurensa at du bør ikke spise fisken som finnes der engang. Det samme gjelder for så vidt Damtjern. Kjennerbekken langs Sagvollenskogen er i følge de samme allerede nå den mest forurensede bekken i Grobruvassdraget. Her er det ting og ta tak i. Flomsikring ser vi i disse dager er et nødvendig satsningsområde. Så satsing på barna, Heia skole, gang/sykkelvei fra Lierskogen til Asker er viktigere enn en ensidig utbygging. La Lierskogen bli et godt sted og bo.

Etter hva jeg har forstått så kan ikke Sagvollentomta ferdigreguleres og bygges ut før det finnes en kommunedelplan for veisystemet på Lierskogen. Derfor , om Rødt kommer inn i kommunestyret, vil vi støtte de krefter som vil gjennomarbeide den nye kommuneplanen slik at behovet for en slik delplan bortfaller, og vil kjempe for at Lierskogen skal bli et godt sted og være, i stedet for en ensidig satsning på næringsutbygging.

 


Frp er kontaktet men har pr 29. august ikke svart på henvendelsen.