Registrering av parkslirekne

Det er mye parkslirekne på Lierskogen og velet er nå i gang med å registrere forekomstene. Parkslirekne har kategori «svært høy risiko» i Fremmedartslista (Norsk svarteliste) og utgjør en høy risiko for stedegent biologisk mangfold.

Har du sett forekomster av parkslirekne, hybridparkslirekne eller kjempeslirekne? Send en mail til styret@lierskogen.no med beskrivelse av hvor, og gjerne et bilde. Du kan også registrere funnet direkte i Artsoberservasjoner. Vi er i dialog med kommunen og diskuterer mulige tiltak med dem når registreringen er ferdig.

Observasjoner så langt kan ses på www.artsobservasjoner.no.

Parkslirekne er en av våre mest problematiske, fremmede arter. Den er en storvokst, busklignende staude som kan blir 2-3 meter høy. Plantene danner tette bestand som raskt øker i omfang hvis planten får vokse fritt. Den overjordiske delen av planten dør når frosten kommer om høsten, men de karakteristiske bambuslignende, hule stenglene er tydelige kjennetegn gjennom vinteren. Om våren skyter plantene raskt frem nye skudd fra basis. I løpet av vekstsesongen kan både fragmenter av grenene og jordstenglene bidra til spredning av planten til nye voksesteder. I tillegg sørger jordstenglene, som kan vokse ned til 3 meters dyp og opptil 7 meter fra morplanten, for at bekjempelse av denne arten er krevende.

Spredning
Biter av overjordiske stengler og jordstengler kan gi opphav til nye planter og flytting av jordmasser, hageavfall og veikantslått er trolig de viktigste årsakene til spredning til nye steder. Maskiner og utstyr kan også lett bidra til spredning av planten. Langs vann og elver kan plantedeler spres med vannstrømmene. Jordstengelbiter på størrelse med en fingernegl kan gi opphav til nye planter. Forholdsregler må derfor tas ved graving nær voksesteder til parkslirekne, ved veikantslått og ved transport av beskjæringsavfall. Det er også viktig med god reingjøring av maskiner og utstyr etter arbeid i slike områder. Kartlegging av eksisterende og nye bestand, målretta tiltak og oppfølging på disse lokalitetene over flere år, vil være den beste måten å få kontroll med parkslirekne. (Kilde: Plantevernleksikonet)

Les mer om parkslirekne og bekjempelse på

Fagus og Plantevernleksikonet


Foto: Marte Holden Jørgensen