Orienteringsmøte om Kommuneplanen i Lier for 2017-2028

Torsdag 8. november 2018 kl. 18.00 på Lierskogen Samfunnshus

Som et ledd i rulleringen av kommuneplanen for Lier har det vært anledning, både for enkeltpersoner og foreninger/organisasjoner, til å komme med innspill. Lierskogen Vel og Samfunnslag sendte sine kommentarer 20. august 2017. Du kan lese mer om våre forslag her: http://lierskogen.no/dokument/Kommuneplanen_2017_2028_Innspill.pdf.

Kommunestyret vedtok 18. september i år hvilke forslag som skal ut på offentlig ettersyn/høring.

Vi inviterer til allmøte 8. november om høringsforslagene (informasjon og meningsutveksling) om hva dette vil bety for lokalsamfunnet på Lierskogen.

Rådmannens stab vil redegjøre for forslagene som er relatert til Lierskogen. Ordfører og alle politiske partier er også invitert og vil delta.

Forslagene gjelder både sentrumsnære og andre arealer, som berører oss alle på en eller annen måte.

Vi håper at mange «Lierskauinger» vil møte opp og si sin mening. Vel møtt!

Følg oss på våre websider og facebooksider for oppdatering av informasjon i forkant av møtet:

Hilsen Styret i Lierskogen Vel og Samfunnslag