Invitasjon til årsmøte 2015

Du inviteres herved til Årsmøte 2015 for Lierskogen Vel og Samfunnslag. Dette finner sted Onsdag 25. mars 2015 kl. 19.00 på Lierskogen Samfunnshus

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to medlemmer til å undertegne referatet
 5. Årsmelding
 6. Regnskap og revisjon
 7. Fastsettelse av medlemskontingent for neste år
 8. Budsjett
 9. Innkomne saker / Orientering fra styret
 10. Valg av leder
 11. Valg av styre- og varamedlemmer
 12.  Valg av revisor
 13. Valg av valgkomite med minst to medlemmer

 

Hilsen Styret

 

VELKOMMEN!

 

NB! Forslag til saker for årsmøtet må være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet holdes.

Styrets årsmelding ligger på www.lierskogen.no