Vedtekter for Lierskogen Vel og Samfunnslag

Revidert mars 2017.

PDF-dokument av vedtektene kan lastes ned her.

Vedtekter for Lierskogen Vel og Samfunnslag

 

§1.       Foreningens navn

Lierskogen Vel og Samfunnslag (senere kalt foreningen) er en forening for innbyggere i Heia skolekrets i Lier kommune. Foreningen ble dannet 18.mars.2013 ved sammenslåing av Lierskogen Vel og Lierskogen Samfunnslag.

 

§2.       Formål

Foreningen har som formål å jobbe til det beste for bygdas innbyggere i saker som er av allmenn interesse, samt å forvalte og drifte Lierskogen samfunnshus slik at stedets innbyggere har et høvelig samlingssted for sosiale og kulturelle aktiviteter. Samfunnshuset skal stå åpent for alle lovlige formål. Huset disponeres for øvrig slik som foreningen finner det formålstjenlig med hensyn til husets økonomi og de sosiale og kulturelle formål.

 

Foreningen har ikke erverv til formål.

 

§3.       Juridisk enhet

Foreningen er selveiende og er en frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Medlemmene hefter ikke økonomisk overfor foreningens kreditorer. Foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene.

 

§4.       Medlemmer

Medlemskap i foreningen kan tegnes av personer i Heia skolekrets i Lier kommune, samt bedrifter som ønsker medlemskap. Bedrifter er ikke pålagt å tilhøre Heia skolekrets.

For å bli medlem i foreningen må en betale en årlig medlemskontingent vedtatt av årsmøtet. Krav om innbetaling av kontingenten sendes ut sammen med innkallingen til årsmøte. Medlemmer som ikke betaler årskontingenten mister sitt medlemskap og har ikke adgang eller stemmerett på årsmøtet.

 

§5.       Disponering av medlemskontingent/årsoverskudd

Foreningen skal, på bakgrunn av innkomne søknader, utbetale en andel av medlemskontingenten til gode formål i Heia skolekrets. Med gode formål menes samfunnstjenelige formål. Andelens størrelse i % av innbetalt medlemskontingent bestemmes av årsmøtet etter forslag fra styret. Søknader må sendes styret innen 15. februar.

 

Beslutning om disponering av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar. Årsmøtet kan disponere årsoverskuddet innenfor følgende områder:

 

1.Godskriving av foreningens egenkapital

2.Vedlikehold av foreningens eiendommer

3.Avsetning til diverse fond opprettet av årsmøtet.

 

 

§6.       Styret

Foreningen skal ha et styre bestående av 6 medlemmer (leder og 5 styremedlemmer) og to varamedlemmer (1. og 2. varamedlem). Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, kasserer og sekretær blant styremedlemmene. Styrets leder velges direkte av årsmøtet. Styrets medlemmer må ha betalt årskontingenten.

Valgperioden til styret er to år, og 3 av styrets medlemmer er på valg hvert år. Styret er ansvarlig for at rullering av sammensetningen sikrer kontinuitet og erfaring. Varamedlemmene velges for ett år. Styret skal sørge for at valgkomitéen konstituerer seg i god tid før årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer, hvorav lederen eller nestlederen, er til stede. I tilfelle stemmelikhet er fungerende leders stemme avgjørende.

Styret iverksetter årsmøtets vedtak og treffer andre nødvendige beslutninger for driften av foreningen. Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte foreningens faste eiendommer eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art.

 

Det føres referat over styrets møter.

 

Styret binder foreningen ved lederens underskrift. Styrets leder og kasserer meddeles prokura.

 

§7.       Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Innkalling til årsmøtet skal sendes skriftlig, sammen med giro for medlemskap, til alle boenheter i Heia skolekrets. Innkallingen med dagsorden skal skje minst tre uker før møtet skal avholdes.

 

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar, slik at disse kan føres opp på agendaen for årsmøteinnkallingen. Årsmøtet kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er oppført på dagsorden. Medlemmer som ikke er representert på møtet er bundet av de beslutninger som fattes.

 

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars hvert år.

 

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

1)Godkjenning av innkallelsen

2)Valg av møteleder

3)Valg av referent

4)Valg av to medlemmer til å undertegne referatet

5)Godkjenning av årsberetning

6)Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning

7)Bestemmelse av medlemskontingent for neste år

8)Godkjenning av budsjett

9)Behandling av innkomne saker

10)Valg av leder

11)Valg av styre- og varamedlemmer

12)Valg av revisor

13)Valg av valgkommitè med minst to medlemmer

Hvert medlem har 1 (en) stemme på årsmøtet. Bedrifter som er medlem kan stille med 1 (en) representant, og har kun 1 (en) stemme. Medlemmer som ikke er til stede på årsmøtet kan la seg representere gjennom fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen fullmektig kan representere mer enn ett annet medlem.

 

§8.       Ekstraordinært årsmøte

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/10 av medlemmene forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp på dagsorden. Innkalling skal finne sted minst 3 uker før møtedato.

 

§9.       Regnskap, budsjett og revisjon

Foreningens styre sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap. Regnskapet følger kalenderåret og gjøres opp og avsluttes pr. 31.12. hvert år.

 

Årsregnskap med revisors påtegning, samt forslag til budsjett for påfølgende driftsår, legges frem for årsmøtet. Til å foreta betryggende revisjon av foreningens bokførsel og disposisjoner velger foreningens årsmøte en eller flere revisorer med nødvendig fagkunnskap. Revisjon utføres etter de instrukser som foreningen bestemmer.

 

§10.     Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan bare foretas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Forslag om endringer i vedtektene må være kommet til styret senest 31. januar dersom forslaget skal behandles på ordinært årsmøte. For ekstraordinært årsmøte er fristen 4 (fire) uker før møtet er berammet.

 

§11.     Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foreningen, eller overdragelse av formue, kan bare fattes av et lovlig innkalt årsmøte.

 

For at oppløsning eller overdragelse av formue kan vedtas, kreves at minst ½ av medlemmene er representert og at minst ¾ av de avgitte stemmer er for forslaget.

 

Dersom ½ av medlemmene ikke er representert på møtet kan oppløsning eller overdragelse av formuen likevel vedtas. Det forutsettes da at ¾ av de fremmøtte på enten et ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, og at alle medlemmene er innkalt med minst én måneds varsel, stemmer for oppløsning eller overdragelse av formuen. En trenger da ikke ta hensyn til antall medlemmer som møter.

 

§12.     Fordeling av nettoformuen ved oppløsning

Ved oppløsning av foreningen har medlemmene ikke rett til å få utbetalt midler i foreningen etter at denne har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har heller ikke krav på å få utbetalt renter av foreningens konti.

 

Avviklingsstyret velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Avviklingsstyret skal fordele gjenværende midler til allmennyttige formål i Heia skolekrets etter følgende fordelingsnøkkel:

 

1.25% til kretsens barneskole ved FAU eller tilsvarende

2.25% til tiltak blant kretsens eldre innbyggere over 70 år

3.25% til kretsens organiserte, frivillige, ideelle kulturinstitusjoner

4.25% til vedlikehold eller opprettelse av turstier og lysløyper i kretsen

 

Dersom ett eller flere av disse formålene er oppløst eller ikke identifiserbare vil deres andel fordeles blant de gjenværende mottakere forholdsmessig etter deres innbyrdes nøkkel.